Regulamin


Regulamin przeglądania i dodawania ogłoszeń w serwisie eBazarek.pl

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
  1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług, świadczonych na stronach: internetowego serwisu dostępnego pod adresami:
   - www.ebazarek.pl, którego właścicielem i administratorem jest MD.Internet z siedzibą w Kaliszu, a w szczególności:
   1. określa zasady dodawania ogłoszeń standardowych, wyróżnionych oraz wypromowanych na stronach serwisu,
   2. określa zasady określające dopuszczalną treść ogłoszeń zamieszczanych w serwisie eBazarek.pl oraz skutki prawne zamieszczenia ogłoszeń,
   3. określa zasady dostępu do wszystkich ogłoszeń, zamieszczonych na wybranych stronach serwisu eBazarek.pl.


 2. ZASADY UAKTYWNIANIA OGŁOSZEŃ DODANYCH
  1. Ogłoszenia standardowe/standardowe+, wyróżnione i promowane są płatne, z wyłączeniem przypadku bezpłatnej aktywacji ogłoszenia standardowego z ukrytymi danym kontaktowymi dodane za pośrednictwem Internetu w serwisie eBazarek.pl
  2. Aktywacja ogłoszenia dokonuje się za pośrednictwem systemu mikropłatności poprzez wysłanie wiadomości SMS pod podany przy ogłoszeniu numer telefonu.
  3. Ogłoszenie standardowe z ukrytymi danymi kontaktowymi zostaje przekazane moderatorowi do weryfikacji, aktywacja ogłoszenia odbywa się do 48 godzin od umieszczenia go w serwisie.
  4. W celu przedłużenia emisji dodanego wcześniej ogłoszenia należy kliknąć "Aktywuj ogłoszenie" po zalogowaniu się. Ogłoszenie z odblokowanymi danymi kontaktowymi zostanie automatycznie uaktywnione. Brak aktywacji ogłoszenia w ciągu 14 dni od zakończenia publikacji zostanie automatycznie usunięte z bazy.
  5. Czas emisji ogłoszeń w serwisie wynosi odpowiednio:
   1. ogłoszenie standardowe: 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w serwisie oraz dokonaniu aktywacji
   2. ogłoszenie standardowe+: 30 dni (w promocji 180 dni) od dnia zamieszczenia ogłoszenia w serwisie oraz dokonaniu aktywacji
   3. ogłoszenie wyróżnione: 30 dni (w promocji 90 dni) od dnia zamieszczenia ogłoszenia w serwisie oraz dokonaniu aktywacji
   4. ogłoszenie promowane: 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w serwisie oraz dokonaniu aktywacji
  6. Umowa zlecenia publikacji ogłoszenia wchodzi w życie z dniem wpłynięcia płatności na konto MD.Internet. Dzień wpłynięcia płatności na konto (lub użycie kodu otrzymanego SMS-em) MD.Internet jest równoznaczny z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi publikacji ogłoszenia w serwisie, na co użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
  7. Ogłoszenia zgłoszone za pośrednictwem Internetu w serwisie eBazarek.pl zostaną przyjęte do publikacji po ich aktywacji. Wysokość opłaty, którą użytkownik powinien uiścić celem aktywacji zamówienia ogłoszenia, zależy od ceny wybranej opcji podczas aktywacji ogłoszenia.
  8. Ogłoszenia powtarzające się - dotyczące tej samej usługi lub towaru - będą usuwane bez podania przyczyny.


 3. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ ZAMIESZCZANYCH W SERWISIE eBazarek.pl ORAZ SKUTKI PRAWNE ZAMIESZCZENIA OGŁOSZEŃ
  1. MD.Internet z siedzibą w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
  2. Treść zamieszczanego ogłoszenia nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
  3. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
  4. MD.Internet ma prawo bez podania przyczyny usunąć z serwisu internetowego ogłoszenie, które w dniu jego zamieszczenia zawiera nieaktualną ofertę.
  5. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w ogłoszeniu w szczególności DANYCH TELEADRESOWYCH w innym miejscu niż, do którego zostało przeznaczone.
  6. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcie oferty jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem lub planem architektonicznym oferty, w szczególności: mapy, znaki firmowe, pliki animowane.
  7. Zabrania się jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych.
  8. MD.Internet zastrzega sobie prawo do zmiany daty zamieszczenia ogłoszenia na pierwotną jeśli ta sama oferta została wprowadzona ponownie do serwisu.
  9. Zabrania się wpisywania ofert do kategorii nie będącej właściwą dla treści oferty, na przykład: mieszkań do kategorii domów, motoryzacji do kategorii komputery itp.
  10. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane oraz zdjęcia, na których znajdują się takie treści oraz zdjęcia zmodyfikowane w celu obejścia limitu zdjęć dla pojedynczego ogłoszenia.
  11. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu eBazarek.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym z wyłączeniem kategorii "Dla dorosłych".
  12. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja została zlecona Wydawcy narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, MD.Internet ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia, wpłacone pieniądze nie będą zwrócone.
  13. MD.Internet nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie MD.Internet bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.
  14. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika serwisu eBazarek.pl może natychmiastowo usunąć naruszające regulamin materiały oraz zablokować lub skasować konto/ogłoszenie danego użytkownika.
  15. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego eBazarek.pl do celów komercyjnych.
  16. Dane kontaktowe użytkowników serwisu eBazarek.pl pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.


 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych lub osób pod opieką i na odpowiedzialność pełnoletnich opiekunów.
  2. Informacje i ceny publikowane na stronach eBazarek.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  3. MD.Internet nie odpowiada za brak dostępu do serwisu eBazarek.pl spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu użytkownika.
  4. MD.Internet ma prawo do zmiany treści ogłoszeń w przypadku popełnienia np. oczywistych pomyłek w treści ogłoszenia.
  5. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem dostępu do serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.
  6. MD.Internet oraz serwis eBazarek.pl nie jest biurem pośrednictwa a jedynie platformą umożliwiającą zamieszczanie ogłoszeń kupna, sprzedaży oraz usług.
  7. Użytkownik może składać reklamację dotyczącą tylko płatnych usług serwisu.
  8. Reklamacja składana przez Użytkownika może mieć formę elektroniczną i zostać przesłana e-mailem poprzez formularz dostępny na stronie eBazarek.pl pod zakładką Kontakt. Reklamacja zostanie rozpoznana przez MD.Internet w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia. MD.Internet poinformuje drogą e-mailową Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji.
  9. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy MD.Internet a osobą fizyczną, której dane dotyczą.
  10. Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
  11. Użytkownik ma prawo dobrowolności podania swoich danych osobowych.
  12. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem wiadomości e-mail przez MD.Internet informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych. Żądanie usunięcia danych z bazy jest równoznaczne z usunięciem aktywnych oraz nieaktywnych usług bez możliwości zwrotu wpłaconych środków za te usługi.
  13. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie eBazarek.pl.
  14. MD.Internet zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w serwisie eBazarek.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.


Dodaj ogłoszenie   •   Zaloguj się


  © 2007-2018 - eBazarek.pl